English to Quapaw Dictionary

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Quapaw Sources Dhegiha Sources

 

G

 

go home, to start homeward

kde (kd) - go home, to start homeward a-kde (akd) - I, da-kde (dakd) - you, kde (kd) - he/she, aⁿ-ka-kde (ą́kakd) - we, I and one other, kda-we (kdwe), kda-wi (kdwi) - they

Dhegiha: gthe (gthe) - go, to go back, go homeward [Omaha/Ponca]; gthe (gthe) - to go home [FL-Osage]; a-le (ale) - initial a is often omitted in 3rd person and imperative, go back there, return there, go home, motion underway [CQ-Osage]; le (l) - go back to a place, go home [Kaw]

 

a-kde (akd) - I go home, start homeward

ex: a-kde ta miⁿ-kʰe (akd tta mįkʰ) - I'm going home [MS]

ex: a-kde ta ta miⁿ-kʰe (akd tta tta mįkʰ) - I'm going home [OM]

ex: e-shoⁿ e-ti pa-ze he-be hi a-kde (ę ett ppze hbe h akd) - so already (that) evening I started home

ex: ti-kde-kde kʰe a-kde (ttkdekde kʰe akd) - I go home to the (line of standing) lodges

ex: taⁿ-niⁿ wa-shkaⁿ a-kde maⁿ-te kʰe-ti (tt̨nį wką akd mątt kʰett) - running with all my might, I started back to the canoe [JOD]

ex: wi-e a-kde ta miⁿ-kʰe (we akd tta mįkʰ) - I want to go home (I will be going home) [AG]

ex: wi-e mo-sho-ki a-kde ta miⁿ-kʰe ka-sa-ni (we mokki akd tta mįkʰ kasni) - I am going to church in the morning (tomorrow) [AG]

Dhegiha: a-gthe (ag) - I go back, I go homeward [Omaha/Ponca]; a-gthe (-ghte) - I go home [FL-Osage]; a-le (ale) - I return there [CQ-Osage]; a-le (al) - I go back to a place, go home [Kaw]

 

da-kde (dakd) - you go home, start homeward

ex: pa-hi niⁿ-kʰe i-niⁿ-ha aⁿ-da-kdi-ze taⁿ ta-xaⁿ-da-ki-de taⁿ aⁿ-da-ki-kiⁿ da-kde te, i-ke naⁿ (ppah nįkʰ inįh ądkdiz tą txʔądkid tą ądkikʔį dakd tte, ik ną) - you take my head and you barbecue it (for me), you carry/pack it (for me) when you go home, he said to her [JOD]

ex: jhi-e mo-sho-ki da-kde (ǰe mokki dakd) - did you go to church yesterday? (you go to church?) [AG)]

Dhegiha: tha-gthe (ag) - you go back, you go homeward [Omaha/Ponca]; tha-gthe (th-gthe) - you go home [FL-Osage]; tha-le (ale) - you return there [CQ-Osage]; ya-le (yal) - you go back to a place, go home [Kaw]

 

kde (kd) - he/she go home, start homeward

ex: wa-jhi-ni kde ta zho-zhi-te e-naⁿ o-zha-wi koⁿ-bda (waǰni kd tta otte ną awi kkǫbd) - you white people go home and us Indians dance all night (when the white people go home, I want just us Indians to dance) [MS]

ex: wa-jhi-ni kde ta aⁿ-ba o-zha hne (waǰni kd tta ą́ba a hn) - you white people go home and dance all night [MS]

ex: wa-xo zhi-ka niⁿ wa-ba-tʰe o-zhi-ha niⁿ-kʰe ki-kiⁿ kde i-ya (waxʔik nį wabtʰe iha nįkʰe kikʔ̨ kd iy) - the old woman carried her sewing bag upon her back and went homeward, it is said (they say) [JOD]

ex: pa-te taⁿ kiⁿ kde i-ya (ptte tą kʔį kd iy) - she butchered the carcass, packed it on her back, and carried it home, it is said (they say) [JOD]

ex: kde niⁿ (kde nį) - he was going homeward [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ a-shi toⁿ-we-ki-ki shoⁿ-niⁿ wa-shkaⁿ kde shoⁿ-niⁿ hi-pʰe i-ya-we (kiǫttą i t̨wekik ǫ-n̨ wak̨ kd ǫ-n̨ hipʰ iywe) - then she looked back at him repeatedly as she tried with all her might to get home, she fell, they say [JOD]

 

aⁿ-ka-kde (ą́kakd) - we, I and one other go home, start homeward

ex: aⁿ-ka-kde taⁿ-ka-tʰaⁿ (ą́kakd tta ̨katʰą) - we are going home (me and you are going home) [MS]

ex: aⁿ-ka-kde te-a (ąkkde tte) - let us go homeward, lets go home [JOD]

ex: wa-zhiⁿ-ka zho-hi hi te-aⁿ-de [te-aⁿ-da-we] aⁿka-kde te-a (wąka hi h tʔęde [tʔądwe] ąkkde tte) - we have killed many birds, lets go home [JOD]

ex: iⁿ-knaⁿ, aⁿ-ka-kde te, i-ke tʰaⁿ (įkn̨, ąkkde tt, ik tʰą) - first son, lets go home, he said to him [JOD]

 

aⁿ-ka-kda-we (ąkkdawe) - we go home, start homeward

Dhegiha: aⁿ-ga-gtha i (aggai) - we go back, we go homeward [Omaha/Ponca]; oⁿ-ga-gtha i (oⁿ-g-gtha i) - we go home [FL-Osage]; aⁿ-ga-la-be (aⁿglabe) - we go back to a place, go home [Kaw]

 

kda-we (kdwe), kda-wi (kdwi) - they go home, start homeward

ex: kda-we (kdwe) - they started home [JOD]

ex: zho-ki-kde kda-wi (kikde kdwi) - together, they went home [JOD]

ex: kde ta-we (kd ttawe) - they were about to go homeward [JOD]

 

kda (kd) - go home!, start homeward!

ex: ti-a-ti kda (ttatti kd) - go in the house! [MS]

ex: e-ti kda (ek-tigadah) - go away!, be off! (va-ten) [GI]

 

go homeward for ones own

a-kda kde (kda kd) - go homeward for ones own a-kda a-kde (kda akd) - I, a-da-kda da-kde (adkda dakd) - you, oⁿ-ka-kda oⁿ-ka-kda-we (ǫkkda ǫkkdawe) - we

cf. kde (kd) - go home, to start homeward; a-kda de (kda d) - go after, fetch ones own; a-kda tʰi (kda tʰ) - arrive here to this place to get ones own object

ex: a-kda kda (kda kd) - go back and get your!

 

go in that direction, go along that path

o-ha de (ha d) - to go in that direction, go along that path [JOD]

cf. o-ha (oh) - following, following its course [JOD]; de (de) - go; e-to-ha (ettha) - ahead, in front, in advance; maⁿ-tʰa-ha (mątʰha) - into, down into (as water); i-maⁿ-ha (imąha) - Imaha, a Quapaw village, the up river Quapaw village

ex: hi-da-ta-kde o-ha de (hidttakde ha d) - she ascended the ladder [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ sha-ke tʰaⁿ ni o-ha wa-taⁿ a-ki-de ta tʰaⁿ naⁿ (kįttą ʔak tʰą ni oh watt̨ akid tta tʰ̨ ną) - then the old man was about to go after goods along the creek/river [JOD]

ex: wa-haⁿ-niⁿ-ke o-zhoⁿ-ke e-ki-zhi o-ha hi (wah̨nįke ǫke eki oh h) - the orphan arrived following along a different road [JOD]

ex: ni o-ha naⁿ kde e-shoⁿ-hi ki i-ya-we (n oh ną kd ǫhi k iywe) - she followed the course of the stream/water heading home, after some time she reached home, they say [JOD]

Dhegiha: u-ha (uh) - following, following it, following the course [JOD-Omaha]; u-ha u-ga-shoⁿ (uha ugashoⁿ) - tour [Omaha]; ha (ha) - through (direction), along a path, in a direction, by way of, from [CQ-Osage]

 

go on hunting expedition, migrate

ka-xnaⁿ (kaxn̨) - migrate, go on hunting expedition

ka-xnaⁿ (kaxn̨) - hunting as a tribe [JOD]

cf. ka-xnaⁿ o-zhoⁿ-ke (kaxn̨ ǫke) - migratory route, hunting route

ex: ka-xnaⁿ hi ni-kʰa (kaxn̨ h nikʰ) - they were camping while hunting, they were on a hunting expedition [JOD]

Dhegiha: ga-xthoⁿ (gaqthⁿ) - hunting party, a hunting party including all or most of a tribe [Omaha/Ponca]; ga-xthoⁿ-the (ga-xthⁿ-the) - to migrate, to go on a hunting expedition [FL-Osage]; ka-loⁿ-the (kaalⁿe) - travel, migrate, go on a hunting expedition [CQ-Osage]; ga-xlaⁿ (gaxlⁿ) - migrate, go an on extensive hunting expedition with many or all of the tribe; to go with a large party, each man taking his household [Kaw]

 

go out of the way to help

i-we-de-naⁿ (weden̨) - go out of the way to help i-we-bde-maⁿ (webdem̨) - I, i-we-te-naⁿ (wetten̨) - you

 

go out, as a fire

ki-kde-zhe (kkikde) - go out, as a fire

cf. ta-xde ki-kde-zhe (taxd kikde) - firecoal/spotted(=dead) [JOD]; kde-zhe (kde) - spotted

Dhegiha: ga-gthe-zhe (ga-gth-zhe) - to put out a fire, the act of putting out a fire by striking with a wet blanket [FL-Osage]; gi-gthe-zhe (gi-gth-zhe) - fade, to lose color [FL-Osage]

 

go over, pass over, walk on

a-pʰe (pʰe) - go over, pass over, walk on a-a-pʰe (apʰe) - I, a-da-pʰe (dapʰe) - you

Dhegiha: a-pshe (-pshe) - to walk on, or to go from house to house [FL-Osage]; a-pshe (pe) - around, pass around, give around, walk around, go around, circulate [CQ-Osage]; a-phe (phe) - walk on something, ascend, cover over, as a lodge with skins [Kaw]

 

go to sleep

a-zhaⁿ iⁿ-ke (̨ įk) - go to sleep [MS]

cf. a-zhaⁿ (ą) - bed, bedstead; iⁿ-ke (įk) - lying objects, plural/lying/animate, collocations of lying objects take the sitting art. as a bundle; niⁿ-kʰe (nįkʰ) - continuative aux, sitting; niⁿ-kʰe (nįkʰe) - the singular/sitting/animate or inanimate;; e za-ni zhaⁿ iⁿ-ke ( zan ̨ įk) - they all reclining; zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep; zhoⁿ-ki-de (̨kkid) - lie down to sleep; zhoⁿ i-he (̨ ih) - be lying down; zhaⁿ-kʰe (ąkʰ), zhoⁿ-kʰe (ǫkʰ) - continuative aux, be lying, reclining [JOD]; o-zhaⁿ wa-kniⁿ-zhi (ą wakn̨i) - enemy (within the tribe), a bad person to sleep among; ti o-zhaⁿ (tt ǫ) - household, family

Dhegiha: a-zhoⁿ (-zhoⁿ) - bed, bedstead, couch, lounge [FL-Osage]; a-zhaⁿ (ą) - bed, lie down [CQ-Osage]; a-zhaⁿ (zhaⁿ) - bed, bench [Kaw]

 

a-zhoⁿ ti-ke (ą tik) - go to sleep [OM]

cf. a-zhaⁿ (ą) - bed, bedstead; ti (-tti) - at, by, in; kʰe (kʰe) - the singular/lying/animate or inanimate; zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep; zhoⁿ-ki-de (̨kkid) - lie down to sleep; zhoⁿ i-he (̨ ih) - be lying down; e za-ni zhaⁿ iⁿ-ke ( zan ̨ įk) - they all reclining; zhaⁿ-kʰe (ąkʰ), zhoⁿ-kʰe (ǫkʰ) - continuative aux, be lying, reclining [JOD]; o-zhaⁿ wa-kniⁿ-zhi (ą wakn̨i) - enemy (within the tribe), a bad person to sleep among; ti o-zhaⁿ (tt ǫ) - household, family

Dhegiha: a-zhoⁿ (-zhoⁿ) - bed, bedstead, couch, lounge [FL-Osage]; a-zhaⁿ (ą) - bed, lie down [CQ-Osage]; a-zhaⁿ (zhaⁿ) - bed, bench [Kaw]

 

zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep a-zhaⁿ i-bde (ą ibd) - I, da-zhaⁿ i-te (dą itt) - you

zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep [MS]

cf. zhaⁿ (ą), zhoⁿ (ǫ) - lie, recline; i-de (id) - do, go; i-de (id) - departed [JOD]; hi-de (hid) - go, to have gone somewhere; zhoⁿ-ki-de (̨kkid) - lie down to sleep; zhoⁿ i-he (̨ ih) - be lying down; e za-ni zhaⁿ iⁿ-ke ( zan ̨ įk) - they all reclining; zhaⁿ-kʰe (ąkʰ), zhoⁿ-kʰe (ǫkʰ) - continuative aux, be lying, reclining [JOD]; o-zhaⁿ wa-kniⁿ-zhi (ą wakn̨i) - enemy (within the tribe), a bad person to sleep among; ti o-zhaⁿ (tt ǫ) - household, family

ex: da-zhaⁿ i-te naⁿ hoⁿ-bde (dą itt ną h̨bde) - when you go to sleep, you dream [MS]

Dhegiha: zhoⁿ (zhoⁿ) - to recline, to lie down, to sleep, to be asleep [Omaha/Ponca]; zhoⁿ (zhoⁿ) - to sleep [FL-Osage]; zhaⁿ (ą́ą) - sleep, go to sleep, lie down to sleep, go to bed, sleep over, stay all night, nights rest, overnight stay [CQ-Osage]; zhaⁿ (zhaⁿ) - lie down, sleep [Kaw]

 

zhoⁿ-ki-de (̨kkid) - lie down to sleep zhoⁿ-a-ki-de (̨akkid) - I, zhoⁿ-da-ki-de (̨dakkid) - you

cf. zhaⁿ (ą), zhoⁿ (ǫ) - lie, recline; ki-de (kkde), ki-de (kde) - cause oneself; zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep; zhoⁿ i-he (̨ ih) - be lying down; e za-ni zhaⁿ iⁿ-ke ( zan ̨ įk) - they all reclining; zhaⁿ-kʰe (ąkʰ), zhoⁿ-kʰe (ǫkʰ) - continuative aux, be lying, reclining [JOD]; a-zhaⁿ (ą) - bed, bedstead; o-zhaⁿ wa-kniⁿ-zhi (ą wakn̨i) - enemy (within the tribe), a bad person to sleep among; ti o-zhaⁿ (tt ǫ) - household, family

ex: zhoⁿ-ki-de ta miⁿ-kʰe (̨kkid tta mįkʰ) - I want to lay down (I am going to lie down to sleep [MS]

ex: aⁿ-zhoⁿ-ki-de aⁿ-ki-wi-taⁿ (ą̨kkid ąkiwittą́) - lets go to bed [MS]

ex: zhaⁿ-ki-da-wi (ąkkidwi) - they lay down in order to go to sleep [JOD]

ex: kda-tʰe ki-ha-i naⁿ zhaⁿ-ki-da-wi i-ya-we pa-ze-de naⁿ (kdatʰ kiha ną ąkkidwi iywe ppze d ną) - when they were finished eating (their own food), they went to sleep after dark, they say [JOD]

Dhegiha: zhoⁿ (zhoⁿ) - to recline, to lie down, to sleep, to be asleep [Omaha/Ponca]; zhoⁿ (zhoⁿ) - to sleep [FL-Osage]; zhaⁿ (ą́ą) - sleep, go to sleep, lie down to sleep, go to bed, sleep over, stay all night, nights rest, overnight stay [CQ-Osage]; zhaⁿ (zhaⁿ) - lie down, sleep [Kaw]

 

zhaⁿ ti-aⁿ (ą tį), zhoⁿ ti-aⁿ (ǫ tį) - to feel like lying down/reclining/sleeping a-zhaⁿ ti-aⁿ (ą tį) - I, da-zhaⁿ ti-aⁿ (dą tį) - you

cf. cf. zhaⁿ (ą), zhoⁿ (ǫ) - lie, recline; ti-aⁿ (tį) - to feel like, somewhat; zhaⁿ i-de (̨ id) - sleep; zhoⁿ-ki-de (̨kkid) - lie down to sleep; zhoⁿ i-he (̨ ih) - be lying down; e za-ni zhaⁿ iⁿ-ke ( zan ̨ įk) - they all reclining; zhaⁿ-kʰe (ąkʰ), zhoⁿ-kʰe (ǫkʰ) - continuative aux, be lying, reclining [JOD]; a-zhaⁿ (ą) - bed, bedstead; o-zhaⁿ wa-kniⁿ-zhi (ą wakn̨i) - enemy (within the tribe), a bad person to sleep among; ti o-zhaⁿ (tt ǫ) - household, family

ex: a-zhoⁿ ti-aⁿ (ą tią́) - I want to lay down (I feel like lying down) [MS]

ex: a-zhoⁿ ti-aⁿ (ą tią́) - Im going to bed (I feel like lying down) [OM]

ex: da-zhoⁿ ti-aⁿ (dą tią́) - sleepy (you feel like laying down) [MS]

Dhegiha: zhoⁿ (zhoⁿ) - to recline, to lie down, to sleep, to be asleep [Omaha/Ponca]; zhoⁿ (zhoⁿ) - to sleep [FL-Osage]; zhaⁿ (ą́ą) - sleep, go to sleep, lie down to sleep, go to bed, sleep over, stay all night, nights rest, overnight stay [CQ-Osage]; zhaⁿ (zhaⁿ) - lie down, sleep [Kaw]

 

go up, ascend

maⁿ-shi de (m̨i d) - go up, ascend

                        cf. maⁿ-shi (mą) - upper, upward, heaven; de (de) - go

cf. maⁿ-shi hi (m̨i h) - high, high up, incommunicative; maⁿ-shi o-ki (m̨i okk) - Christian, lit.,"talks on high"; maⁿ-shi o-ki o-ti (m̨i okk tti) - church, house to talk above; maⁿ-shi taⁿ-ka (mą tt̨ka) - mountain

Dhegiha: moⁿ-shi a-di (moⁿshadi) - tall, be very tall, extend from the ground far up into the air [Omaha/Ponca]; moⁿ-shi a-ha (moⁿshiaha) - high [Omaha]; moⁿ-shi (moⁿ́-shi) - up above, the arch of heaven, zenith [FL-Osage]; maⁿ-shi (mą́i) - be upward or upright [CQ-Osage]; maⁿ-shi (mⁿshi) - high up, as the sun in the sky [Kaw]; maⁿ-shi-ta (maⁿshta) - above, upper, e.g. upper teeth [Kaw]

 

go with

zho-kde (okd) - with, be with someone zho-a-kde (okde) - I, zho-da-kde (dakde) - you

cf. zho (o) - with, comitative

ex: wa-xo zhi-ka niⁿ zho-kde e-ti hi naⁿ (waxʔik nį kde tti h ną) - the old woman accompanied him as he went there [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ ti tʰe-ti zho-kde ki (kįttą tt tʰett kde k) - then he arrived at the lodge with him [JOD]

ex: zho-kde (kde) - with him [JOD]

ex: zho-ki-kde (kikde) - he with her, his own; he with his own [JOD]

ex: wa-xo ni-ka zho-ki-kde ta-bde da-we (waxʔ nikk kikde tbde dwe) - a man went hunting with his woman/wife [JOD]

ex: zho-ki-kde kda-wi (kikde kdwi) - together, they went home [JOD]

ex: zho-wa-ki-kde (wakkde) - she with them, her own [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ naⁿ-zha wa-xo zhi-ka niⁿ-kʰe shi-zhi-ka zho-wa-ki-kde wa-kda-niⁿ hi taⁿ a-di-xe (kįttą n̨a waxʔ ik nįkʰ ika wakkde wkdanį h tą adiγ) - and then the old woman married him, she took her children along with her [JOD]

Dhegiha: zhu-gthe (zhgthe) - to be with someone [Omaha/Ponca]; zhu-gthe (zhgthe) - companion [Omaha]; zho-gthe (zh-gthe), zhu-gthe (zh-gthe) - to accompany, to go with someone, with him or her [FL-Osage]; zho-le (le) - marry, accompany, go with, come with, date, be in courtship with, lit., be with [CQ-Osage]; zho-le (zhle) - with, to be with [Kaw]

 

go with, follow, attend

e-ti o-i-he (tti ih) - follow, go with, attend

cf. e-ti (ett), (tti) - there

Dhegiha: e-di (ed) - there [Omaha/Ponca]; e-di (edi) - there, over there, at [Omaha]; e-dsi (e-dsi) - there [FL-Osage]; e-tsi (ec) - be present/there, exist here/there, be at that time [CQ-Osage]; e-ji (ej), (ji) - there, in that, place, to that place, thither [Kaw]

 

go, didnt go, went not

da-zhi (di) - didnt go, went not [JOD]

cf. de (de) - go; zhi (i) - not, negative

 

go, let go, free

di-shtaⁿ de-de (dit̨ ded) - let go, free

cf. di-shtaⁿ (dit̨) - finish, complete; de-de (dde) - sent away, causative of go

Dhegiha: thi-shtoⁿ the-the (thishtoⁿ thethe) - turn loose, release [Omaha]; thi-shtoⁿ ga-xe (thi-shtⁿ ga-xe) - to discharge one employed [FL-Osage]; thi-shtoⁿ gthe ga-xe (thi-shtⁿ gthe ga-xe) - to release one from confinement, to let one go free who has been under arrest, to liberate a captive [FL-Osage]; yu-shtaⁿ ye-ye (yushtⁿ yye) - to drop or let go of something suddenly [Kaw]

 

go, to go through

a-ki-da-xda-te de (kkidaxdtte d) - to go through

cf. a-ki-da-xda-te (kkidaxdtte) - through [JOD]; i-ka-pʰe a-ba-xda-te (kapʰe baxdtte) - comb that is worn in the hair [JOD]; ni-shki-ta a-ba-xda-te i-tʰe-de (niktta baxdtte itʰde) - he stuck it (the pin) into his hair (on the back of the head) [JOD]

Dhegiha: a-ki-tha-xtha-de (akthaxthade) - through [Omaha]; we-a-ba-xtha-de (webaqthde) - hairpin [Omaha/Ponca]; na-zhi-ha we-ba-xtha-de (nazhha wbaqthde) - hairpin [Omaha/Ponca]; maⁿ yu-xla-je (mⁿyuxlje) - arrow shaft polisher made of grooved stones [Kaw]

 

go, to go with ones own, take ones own with one

a-kda-niⁿ de (akdnį de) - take ones own with one; to go with ones own (relatives, etc.)

cf. a-kda-niⁿ hi (akdnį hi) - to come hither with ones own; a-kda-niⁿ kdi (akdnį kd) - to have brought back ones own; a-niⁿ (an̨) - have, keep; a-ki-niⁿ (kinį) - have or keep for someone; de (de) - go

ex: e e-ta taⁿ-ha kdi-ze a-taⁿ ti-a-ti kaⁿ a-kda-niⁿ de ( ett tąh kdze ttą ttatti ką kdan̨ d) - because it was hers, she took it (her own), she took it into the house [JOD]

Dhegiha: a-gtha-thiⁿ (agththiⁿ) - have, keep, to have or keep ones own [Omaha/Ponca]; a-gtha-thiⁿ (a-gth-thiⁿ) - to have or keep ones own [FL-Osage]; a-la-thiⁿ (alį) - carry ones items, carry along ones items, carry or take ones own, have or take as ones own, inherit [CQ-Osage]; a-la-thiⁿ the (alįee) - take ones own [CQ-Osage]; a-la-yiⁿ (alyiⁿ) - have or keep one's own [Kaw]

 

go, to have gone somewhere

hi-de (hid) - go, to have gone somewhere hi-bde (hibd) - I, hi-te (hitt) - you, oⁿ-hi-oⁿ-da-we (ǫhǫdaw) - we

cf. a-ki-niⁿ hi-de (kinį hid) - to have taken someones property; ki-hi-de (khide) - to have gone from ones own

ex: hi-da-zhi (hidi) - went not [JOD]

ex: hi-bde taⁿ, ti wi-ta ti da-tʰi koⁿ-bda zhi (hibd tą, tti wtta tti datʰ kkǫbd i) - when Im gone, dont you come around my house [MS]

Dhegiha: hi-the (hi-th) - to have gone, to have departed, to cause to reach there, to send thither [FL-Osage]; hi-the (he) - send there, literally, cause to arrive there [CQ-Osage]; hi-ye (hiy), i-ye (iy) - to have gone to a particular place, to have set as the sun, to have gone (somewhere), send [Kaw]

 

i-de (id) - departed [JOD]

ex: o-xda-ti siⁿ-te saⁿ-haⁿ i-da-da i-de (oxdtti s̨tte s̨hą idda id) - he (rabbit) departed, his whitish tail being seen/showing off and on in the brush [JOD]

ex: ti tʰe ki-ki a-taⁿ i-de (tt tʰe kikʔ ttą id) - he gave his own lodge to him and departed [JOD]

ex: wa-xo to-wa ti-kde ha-ki i-da-we, i-he (waxʔ twa ttkde hak idwe, ih) - where have the four women that live together gone too, I say [JOD]

ex: wa-xo to-wa ti-kde ha-ki i-da-we, i-ke (waxʔ twa ttkde hak idwe, ik) - where have the four women that live together gone too, he asked her [JOD]

ex: ha-ki i-da-we i-pa-haⁿ-zhi miⁿ-kʰe, i-yi (hak idwe ppahą mįkʰ, iy) - I dont know where they have gone, she said [JOD]

 

go!

da (d) - go!, command form of de (de) - go

cf. de (de) - go

ex: di-e toⁿ ti da hne (de ttǫ tti d hn) - you go to town! [MS]

ex: ba-shoⁿ de-da (baǫ́ de-d) - throw it out! [MS]

ex: a-shi-niⁿ a-kda da (inį kda d) - go get your coat! [MS]

ex: di-e ka-ki-de-de da ni-he (de kkidde d nih) - you go in that direction [JOD]

ex: iⁿ-kaⁿ di-te-ke wa-sa niⁿ-kʰe ta e-ti da i-ye naⁿ aⁿ-naⁿ-ho-sa naⁿ (įkk̨ dtteke was niⁿkʰe tta tti d iy ną ąn̨hos naⁿ) - my grandmother scolded me and said, go to the black bear, your uncle [JOD]

ex: ki-te da (kktte d) - go shoot him! [MS]

ex: iⁿ-knaⁿ, wa-zhiⁿ ki-te da ni-he (įkn̨, wą kkte d-nih) - first son, go shoot some birds! [JOD]

ex: i-di-bnaⁿ hi e-koⁿ shka-te da ni-he, pi-za-ti shka-te da ni-he, i-ke niⁿ (dibn̨ hi ek̨ ktte d-nih, ppiztti ktte d-nih, ik nį) - youve had enough, go play, go play on the sand, she said to him [JOD]

ex: di-e e-ti da (de ett d) - you go! (you go there!) [MS]

ex: di-taⁿ-niⁿ e-ti da! a-shi-oⁿ-he-taⁿ she-ta pi te (dttąnį tti d!  iǫhttą tta ppi tte) - you go there first, and I will join you later on

ex: wa-tʰe a-bi-saⁿ-te koi-tʰe di-ha-knaⁿ da (watʰ bisątte kitʰe dihkną d) - go iron your dress! [AG]

ex: a-kda-da (kda d) - go get your own!

 

kda (kd) - go home!, start homeward!, command form of kde (kd) - go home, to start homeward

ex: ti-a-ti kda (ttatti kd) - go in the house! [MS]

ex: e-ti kda (ek-tigadah) - go away!, be off! (va-ten) [GI]

ex: a-kda kda (kda kd) - go back and get yours!

 

goat

ma-shtiⁿ-ke taⁿ-ka (mat̨ke ttą́ka) - goat [MS, OM]

ma-shtiⁿ-ke toⁿ-ka mat̨kett̨ka) - goat, lit. big rabbit

cf. ma-shtiⁿ-ke (mat̨ke) - rabbit, hare; taⁿ-ka (tt̨ka) - big, large

Dhegiha: he sa-kʰi-ba (hsakʰba) - goat, horns parallel [Omaha/Ponca]; he sa-ki-ba (ha kiba) - goat [Omaha]; i-hiⁿ a-gi-dse-zhe (-hiⁿ a-gi-dse-zhe) - goat [FL-Osage]; iⁿ-hiⁿ a-ʰki-tse-zhe (̨hį ʰkicee) - goat, urinates upon his whiskers [CQ-Osage]; ta-ska iⁿ-hiⁿ stse-je (task ⁿhiⁿ scje) - goat, billy goat, lit. the white deer with long beard [Kaw]

 

God, Father God

iⁿ-ta-te wa-kaⁿ-ta (įtttte wakką́tta) - Father God, my father God

cf. iⁿ-ta-te (įtttte) - my father; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - God, spirit

ex: iⁿ-ta-te wa-kaⁿ-ta (įtttte wakką́tta) - God the Father [FR]

ex: iⁿ-ta-te wa-kaⁿ-ta maⁿ-shi niⁿ-kʰe (įtttte wakką́tta mą nįkʰ) - Father (God) is up in heaven [MS]

ex: iⁿ-ta-te wa-kaⁿ-ta (įtttte wakką́tta) - our father in heaven; bless you [AB]

Dhegiha: iⁿ-ʰta-tsi wa-ʰkoⁿ-ta (įʰtci waʰk̨ta) - our heavenly father, lit., Father God [CQ-Osage]; iⁿ-da-je wa-kaⁿ-da (iⁿdje wakⁿda) - Father God [Kaw]

 

God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God

wa-koⁿ-ta (wakǫ́ta) - God [MS, OM]

Dhegiha: wa-koⁿ-da (wakoⁿda) - God [Omaha]; wa-ʰkoⁿ-da (wa-ḳⁿ-da) - God, the name applied by the Osage to the mysterious, invisable, creative power which brings into existence all living things of whatever kind, they believe that this great power resides in the air, the blue sky, the clouds, the stars, the sun, the moon, and the earth, and keeps them in motion [FL-Osage]; wa-ʰkoⁿ-ta (waʰkǫ́ta) - God [CQ-Osage]; wa-kaⁿ-da (wakⁿda) - God, the Mysterious One, the Deity, the Powerful One; any of several mysterious beings [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta-gi (wakntag) - God, the supreme ruler, the white mans God [JOD]

wa-kaⁿ-ta-ki (wakką́ttak) - spirit, God, this term is used for traditional medicine men in closely related languages

wa-koⁿ-ta-ki  (wakǫ́tak) - personal name of Tom Crawfish [MS]

Dhegiha: wa-koⁿ-da-gi (wakⁿdagi) - monster, male name [Omaha]; wa-koⁿ-da-gi (wa-ḳⁿ-da-gi) - a person who has knowledge of medicine, a physcian, a doctor; one who pretends to communicate with the dead, a necromancer, occult, magic; holy, sacred, anything held sacred [FL-Osage]; wa-ʰkoⁿ-ta-ki (waʰk̨taki) - be a doctor, physician, healer, minister of a religious group, preacher [CQ-Osage]; wa-kaⁿ-da-gi (wakⁿdagi) - sacred, mysterious, doctor, medicine man [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta (wa-kań-t͓ă) - masculine name of the Kwapa wakanta or Thunder-Being gens; Thunder-Being [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: wa-koⁿ-da (wakⁿda) - power, of the sacred stones, personal name [Omaha]; wa-kaⁿ-da (wakⁿda) - Thunder God, male name [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta zhi-ka (wa-kań-t͓a j-k͓a) - masculine name of the Kwapa wa-kaⁿ-ta (wakantă) gens; Young Thunder Being [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural; zhi-ka (ik), (ka), zhi-ga (ig) - small, little, young

Dhegiha: wa-koⁿ-da (wakoⁿda) - God [Omaha]; wa-koⁿ-da (wakⁿda) - power, of the sacred stones, personal name [Omaha]; wa-ʰkoⁿ-da (wa-ḳⁿ-da) - God, the name applied by the Osage to the mysterious, invisable, creative power which brings into existence all living things of whatever kind [FL-Osage]; wa-ʰkoⁿ-ta (waʰkǫ́ta) - God [CQ-Osage]; wa-kaⁿ-da (wakⁿda) - god [Kaw]; wa-kaⁿ-da (wa-kⁿ-da) - Thunder God, male name [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta ka-hi-ke (wa-kań-t͓ă k͓a-h-k͓e) - masculine name of the Kwapa oⁿpʰŭⁿ or Elk gens; Thunder-being Chief. A name of John Medicine, as told by him, Dec. 20, 1890. His other name was oⁿ-pʰoⁿ wa-kaⁿ-ta (oⁿpʰŭⁿ wakant͓ă). He belongs to the uk͓aqpa-qti or Real Kwapa village or phratry of the tribe. [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural; ka-hi-ke (kahke), ga-hi-ge (gahge) - chief

Dhegiha: ga-hi-ge (ga-h-ge) - the great one, the chief [FL-Osage]; ka-hi-ke (ka-h-ke) - chief [CQ-Osage]; ga-hi-ge (gahge) - chief, leader, ruler, be chief, rule over; JOD (reflecting his times): to rule over, as a chief or U.S. agent does

                        [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta xaⁿ-sa (wakańta qaⁿs) - masculine name [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural; xaⁿ-sa (xʔąs) - swift

Dhegiha: oⁿ-sa (oⁿsa) - swift, fast [Omaha/Ponca]; oⁿ-sa-gi (ⁿsagi) - rapid, swift, fast [Omaha/Ponca]; ʰkoⁿ-sa-gi (ḳⁿ-a-gi) - fleet, swift, swiftly, very fast [FL-Osage]; kaⁿ-sa-ki (kʔ̨saaki) - be fast in movment, fleet, quickly, fast, rapidly, swiftly [CQ-Osage]; kaⁿ-sa-gi (kⁿsagi), kaⁿ-sa-ge (kⁿsage) - fast, swiftly, rapidly, run fast, be fast [Kaw]

 

wa-kaⁿ-ta tʰi-de (wa-kń-t͓a ti-dĕ) - masculine name of the Kwapa wa-zhiⁿ-ka (wajik͓a) or Bird gens; The Thunder Being Passed on or Advanced. The first name of Alphonsus Valliere [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural; tʰi-de (tʰid) - pass by

Dhegiha: tʰi-the (tʰith) - to begin, commence, or start suddenly, to come forth, as an infant at birth [Omaha/Ponca]; tsi-the (tsi-the) - passing by [FL-Osage]; ʰtsi-the (ṭsi-th) - he hastened, he began, denoting sudden action [FL-Osage]; ʰtsi-the-the (ṭsi-th-the) - to pass along [FL-Osage]

 

xi-da wa-kaⁿ-ta (qid wakańta) - masculine name, Geo Redeagles 1st name, when baby; Eagle Thunder Being, Geo Redeagle [JOD]

cf. xi-da (xid) - eagle; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: xu-tha wa-ʰkoⁿ-da (xu-th wa-ḳoⁿ-da) - Mysterious Eagle, male personal name [FL-Osage]

 

a-hi wa-kaⁿ-ta (hi wakaⁿ́ta) - masculine name [JOD]

cf. a-hi (hi) - wing; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: a-hiⁿ (ahiⁿ) - wing [Omaha]; a-hiⁿ (-hiⁿ), a-hiu (-hiu) - wings [FL-Osage]; a-hu (ahu) - wing [CQ-Osage]; a-hu (hu) - wing or wings of a bird [Kaw]

 

ka-xe wa-kaⁿ-ta (kqe wakata) - masculine name [JOD]

cf. ka-xe (kkγe) - raven, crow; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: ka-xe (kxe) - crow [Omaha/Ponca]; ʰka-xe (ḳ-xe) - crow [FL-Osage]; ʰka-xe (ʰkɣe) - crow [CQ-Osage]; ka-ghe (kghe) - crow [Kaw]

 

kde-taⁿ wa-kaⁿ-da (ktqetăⁿ́ wakaⁿ́da) - masculine name [JOD]

cf. kde-taⁿ (kdet̨) - hawk; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: gthe-doⁿ (gthedⁿ) - pigeon hawk [Omaha/Ponca]; gthe-doⁿ (gthedoⁿ) - american sparrow hawk [Omaha]; gthe-doⁿ (gthe-dⁿ) - hawk, falcon, used also as a personal name in the Osage Tribe [FL-Osage]; le-taⁿ (letą́), le-toⁿ (letǫ́) - hawk [CQ-Osage]; gle-daⁿ (gledⁿ) - hawk [Kaw]; le-daⁿ (ledⁿ) - hawk, chicken hawk [Kaw]

 

ni-zhi wa-kaⁿ-ta (nij wakańta) - masculine name, Rain Thunder Being [JOD]

cf. ni-zhi (ni) - rain; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: na-zhiⁿ (nazhⁿ) - rain, to rain [Omaha/Ponca]; noⁿ-zhiⁿ (noⁿzhiⁿ) - rain [Omaha]; ni-zhiu (ni-zhi) - rain [FL-Osage]; ni-zhu (niu) - rain [CQ-Osage]; ni-zhu (nizh), nu-zhu (nuzh)- rain [Kaw]

 

oⁿ-pʰoⁿ wa-kaⁿ-ta (oⁿ́-pʰŭⁿ wa-kań-t͓ă) - masculine name of the (Kwapa) oⁿ-pʰaⁿ gens; Elk that is Supernatural. A name of the chief, John Medicine [JOD]

cf. oⁿ-pʰaⁿ (̨pʰą), oⁿ-pʰoⁿ (̨pʰǫ), iⁿ-pʰa (̨pʰa) - elk; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: oⁿ-poⁿ (oⁿpoⁿ) - elk [Omaha]; oⁿ-ʰpoⁿ (̨p̣oⁿ) - elk [FL-Osage]; oⁿ-pxaⁿ (̜pxą) - elk [CQ-Osage]; oⁿ-pʰaⁿ (̨pʰaⁿ) - elk, probably the female [Kaw]

 

shoⁿ-ke wa-kaⁿ-ta (cắk͓e wakanta) - masculine name [JOD]

cf. shoⁿ-ke (̨ke) - dog; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: shoⁿ-ge (shⁿ-ge) - horse [Omaha/Ponca]; shoⁿ-ge (shⁿ-ge) - dog or wolf [FL-Osage]; shoⁿ-ke (̨ke) - dog, wolf [CQ-Osage]; shoⁿ-ge o-yu-da (shⁿge yud) - dog [Kaw]

 

si-kde wa-kaⁿ-ta (si-ktĕ́ wa-kań-t͓ă) - masculine name of the Kwapa oⁿ-pʰoⁿ or Elk gens; Mysterious Trail (rather than Trail of a wakant͓a or Mysterious being, wa-kaⁿ-ta si-kde (wakant͓ă siktĕ) [JOD]

cf.si-kde (sikd) - footprint, trail, track; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: si-gthe (sigth) - footprint, track, trail, the track or trail of a person or animal [Omaha/Ponca]; si-gthe (i-gthe), (i-gth) - track, footprint [FL-Osage]; ʰta si-le ʰtawaⁿ (ʰtaaslee ʰtawą) - Tulsa, Oklahoma, literally, deer crossing town [CQ-Osage]; si-dle (sidl), si-le (sil), (sle) - footprints, a trail [Kaw]

 

sni-hi wa-kaⁿ-ta (snhi wakańta) - masculine name Cold Thunder being, father of o-ka-shaⁿ (uk͓acaⁿ) [JOD]

cf. sni hi (sn hi) - cold (very cold) [MS, OM]; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: zni (zni) - cool cold [Omaha/Ponca]

 

ti-zhe wa-kaⁿ-ta (tij wakańta) - masculine name [JOD]

cf. ti-zhe (tte), (tti) - door, entrance to a lodge; wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

Dhegiha: ti-zhe-be (tizhbe) - door, doorway, entrance to a tent, lodge, or house [Omaha/Ponca]; ʰtsi-zhe (ṭs-zhe), ʰtsi-zhe-be (ṭs-zhe-be) - the door of a house or tipi [FL-Osage]; ʰtsi-zhe (ʰci) - door [CQ-Osage]; ʰtsi-zhe-pe (ʰcipe) - doorway, threshold, formal, used especially for God's doorway at funerals [CQ-Osage]; tsi-zhe-be (cizhbe) - door, doorway [Kaw]

 

hi-kde wa-kaⁿ-ta (h ktĕ wakańta) - masculine name, Geo Valliere [JOD]

cf. wa-kaⁿ-ta (wakką́tta) - spirit, God, thunder being, mysterious, mysterious being, supernatural

 

gone

hi-de (hid) - go, to have gone somewhere hi-bde (hibd) - I, hi-te (hitt) - you, oⁿ-hi-oⁿ-da-we (ǫhǫdaw) - we

cf. a-ki-niⁿ hi-de (kinį hid) - to have taken someones property; ki-hi-de (khide) - to have gone from ones own

ex: hi-da-zhi (hidi) - went not [JOD]

ex: hi-bde taⁿ, ti wi-ta ti da-tʰi koⁿ-bda zhi (hibd tą, tti wtta tti datʰ kkǫbd i) - when Im gone, dont you come around my house [MS]

Dhegiha: hi-the (hi-th) - to have gone, to have departed, to cause to reach there, to send thither [FL-Osage]; hi-the (he) - send there, literally, cause to arrive there [CQ-Osage]; hi-ye (hiy), i-ye (iy) - to have gone to a particular place, to have set as the sun, to have gone (somewhere), send [Kaw]

 

i-de (id) - departed [JOD]

ex: o-xda-ti siⁿ-te saⁿ-haⁿ i-da-da i-de (oxdtti s̨tte s̨hą idda id) - he (rabbit) departed, his whitish tail being seen/showing off and on in the brush [JOD]

ex: ti tʰe ki-ki a-taⁿ i-de (tt tʰe kikʔ ttą id) - he gave his own lodge to him and departed [JOD]

ex: wa-xo to-wa ti-kde ha-ki i-da-we, i-he (waxʔ twa ttkde hak idwe, ih) - where have the four women that live together gone too, I say [JOD]

ex: wa-xo to-wa ti-kde ha-ki i-da-we, i-ke (waxʔ twa ttkde hak idwe, ik) - where have the four women that live together gone too, he asked her [JOD]

ex: ha-ki i-da-we i-pa-haⁿ-zhi miⁿ-kʰe, i-yi (hak idwe ppahą mįkʰ, iy) - I dont know where they have gone, she said [JOD]

 

gone there for it

a-ki-hi (akih) - he went thither for it [JOD] a-ki-pʰi (akpʰi) - I

cf. hi (hi) - arrive, reach there, have been; a-ki-de (akde) - go for something, not ones own; fetch; a-ki-kdi (kikd) - bring back, brought back [JOD]; a-ki-tʰi (aktʰi) - to have arrived here to get someones

ex: a-ki-pʰi (akpʰi) - I reached there, having gone for it [JOD]

ex: a-ki-niⁿ kda-i taⁿ, a-ki-de aⁿ-ka-zhiⁿ naⁿ, a-ki-pʰi, a-ki-bniⁿ a-kdi (kin̨ kdi tą, akde ̨kaį ną, akpʰi, kibnį akd) - they took it from him, he told me to go get it, I went there for it, I brought it back to him [JOD]

ex: ni a-ki-hi (n akih) - he went there for water [JOD]

Dhegiha: a-gi-hi (a-g-hi) - he has been after something [FL-Osage]; a-gu-hi (gu hi) - arrive there to get something that is not ones own [Kaw]

 

gone, to have gone from ones own

ki-hi-de (khide) - to have gone from ones own

cf. hi-de (hid) - go, to have gone somewhere; a-ki-niⁿ hi-de (kinį hid) - to have taken someones property

 

good

ho-taⁿ (httą) - good aⁿ-ho-taⁿ (ąhttą) - Im, di-ho-taⁿ (dihttą) - youre

ho-taⁿ (httą) - good [MS, OM]

ho-toⁿ (httǫ) - good [AG]

ho-toⁿ (hŭckton) - good (bon) [GI]

ho-taⁿ (httą) - good [JOD]

ex: ni ho-taⁿ (ni httą) - good water [MS]

ex: iⁿ-da ho-taⁿ hi (įd httą hi) - very good mother [MS]

ex: wa-zho-kte hotaiⁿ aⁿ-ka-niⁿ-ke (waokte httą hi ąkan̨ įk) - we got some good leaders here [MS]

ex: o-zha wa-zho-kte hotaiⁿ aⁿ-ka-niⁿ-ke (a waokte httą hi ąkan̨ įk) - we have good leaders [MS]

ex: ke-ha-na-xa-da ho-taⁿ aⁿ-ka-niⁿ-ke (keh anaɣda httą ąkan̨ įk) - we have some good shell shakers [MS]

ex: we-ta-sta-de ho-taⁿ hi (wtstde httą hi) - good iron [MS]

ex: shaⁿ-i-te xwiⁿ niⁿ-kʰe pa-a-shpe naⁿ oⁿ-bde naⁿ ho-taⁿ te (̨įtte xw̨ nįkʰ pape ną ǫbd ną httą tte) - well, when I cut out the bad/offensive smelling part and I throw it away, then it will be good [JOD]

ex: shaⁿ-i-te xwiⁿ niⁿ-kʰe pa-shpe naⁿ oⁿ-de naⁿ ho-taⁿ te, i-yi (̨įtte xwį nįkʰe ppe ną ǫde ną httą tte, iy) - well, when the bad/offensive smelling part is cut out and thrown away, then it will be good, he said [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ e-zhaⁿ-ke e-zhi pa, wa-hiⁿ-ska ho-taⁿ hi aⁿki-niⁿ kdi ni-he, i-ye pa (kįttą ęke i p, wah̨ska httą hi ̨kinį kd-nih, iy pa) - then his step-daughters said, bring back some really good calico cloth [JOD]

ex: wa-hiⁿ-ska ta-taⁿ hi-te ho-taⁿ iⁿ a-wi-ki-bni a-kdi te a (wah̨ska tttą hitt httą ̨ wikbnį akd tte ) - I will bring you (his own daughter) back some kind of really good calico cloth [JOD]

ex: she-mi e-zhi ke hi taⁿ wa-hiⁿ-ska ho-taⁿ kʰe za-ni di-za-i taⁿ wa-haⁿ-niⁿ-ke taⁿ e-naⁿ kaⁿ-tʰaⁿ (mi i ke h tą wah̨ska httą kʰe zan diz-i tą wah̨nįk tą en̨ ką-tʰą) - when the other girls arrived, they took all the good calico, the orphan just stood there [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ kaⁿ-iⁿ kda-i taⁿ ta-taⁿ ho-taⁿ hi zhaⁿ-pi-zhi o-zhi taⁿ ki-ki (kįttą k̨į kd-i tą tttą hott̨ hi ąppi o tą kikʔ) - so then when they (the other girls) went back, he gave his own (his daughter) a wooden box filled with something very good [JOD]

ex: ho ho-toⁿ (ho httǫ), hoⁿ ho-taⁿ  (hǫ httą) - good night [OM]

ex: a-zhaⁿ de-kʰe ho-taⁿ (ą dkʰe httą) - this bedstead is good

ex: ho-taⁿ i (httą i) - pretty [MS]

ex: mi zhiⁿ-ka ho-toⁿ (mih-jinka-hutton) - a pretty girl (fille une jolie) [GI]

ex: mi zhi-ke ho-taⁿ (miik httą) - girl-good [JOD]

ex: she-mi ho-taⁿ hi (mi httą hi) - pretty girl [MS]

ex: haⁿ-pa ho-taⁿ (hą́pa httą) - pretty day [MS]

ex: haⁿ-pa ho-taiⁿ a-shi-ti (hą́pa httąį itti) - its a pretty day outside [MS]

ex: a-tʰi miⁿ-khe aⁿ-da-kni hoⁿ-ba-de, de-ho-taⁿ xti, ho-taⁿ miⁿ-kʰe (atʰ mįkh ą́dakni hǫ́bade, dehttą xti, httą mįkʰ) - today was a nice day, and I am glad to be here [MR]

ex: wi-e ho-taⁿ (we httą) - I am happy, would expect aⁿ-ho-taⁿ (ąhttą) [MW]

ex: jhi-e ho-taⁿ (ǰe httą) - are you happy, would expect di-ho-taⁿ (dihttą) [MW]

Dhegiha: u-daⁿ (daⁿ) - good, to be good [Omaha/Ponca]; u-doⁿ (doⁿ) - good, better, nice [Omaha]; tha-gthiⁿ (th-gthiⁿ) - good, peaceful and beautiful, fine, nice, pleasing in manner, exceedingly good, splendid  [FL-Osage]; tha-liⁿ (alį), tha-ʰliⁿ (aʰlį) - good, be good, feel good about something, be glad, thank you, fine, splendid, pretty, beautiful, handsome, well, finely, skillfully [CQ-Osage]; ya-li (yli), ya-liⁿ (yliⁿ), ya-le (yle) - to be good, as a good or well-behaved person, or good food [Kaw]; ya-le (yle) - good, pleasant, to be good [Kaw]

 

good health

ha-te ni-ke (htʔe nik) - healthy, to be in good health ha-te aⁿ-ni-ke (htʔe ąnke) - Im, ha-te di-ni-ke (htʔe dinke) - youre

cf. ha-te (htʔe) - to be sick, ill; ni-ke (nik) - to have none, be lacking; ha-te wa-shkoⁿ (htʔe wak̨) - relapse

 

good, archaic word for good

da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names, also used to express happiness, gladness, or to be pleased

cf. ki-da-kni  (kidkni), ki-da-kniⁿ (kdaknį) - happy, pleased, to like; ki-da-kni-zhi (kdakni) - unhappy, discontented; wa-da-kni (wadkni) - be happy, be pleased; wa-da-kni-zhi (wadknii) - be unhappy, be displeased; i-shta we-de da-kniⁿ-zhi (it wde dakn̨i) - be nearsighted

Dhegiha: tha-gthiⁿ (-giⁿ) - good, this is the Ponka notation of the Osage tha-gthiⁿ (ak͓iⁿ) and the Kansas ya-liⁿ(yaliⁿ). Used primarily in Ponca names [Omaha/Ponca]; tha-gthiⁿ (th-gthiⁿ) - good, fine, nice, pleasing in manner, exceedingly good, splendid, to be pleased [FL-Osage]; tha-liⁿ (alį) - be good, feel good about something, be glad, thank you, fine, splendid, pretty, beautiful, handsome, good, well, finely, skillfully [CQ-Osage]; ya-li (yli), ya-liⁿ (yliⁿ), ya-le (yle) - to be good, as a good oe well-behaved person, or good food [Kaw]

 

hoⁿ-pa da-kniⁿ (hŭⁿ́p͓a dk͓niⁿ) - masculine name [JOD]

cf. haⁿ-ba (h̨ba), hoⁿ-ba (h̨ba), hoⁿ-pa (h̨pa), haⁿ-pa (h̨pa) - day, daytime; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: oⁿ-ba tha-gthiⁿ (ⁿbathagthiⁿ) - Nice Day, Fine Day, Omaha name [Omaha]; hoⁿ-ba tha-gthiⁿ (hⁿ-ba tha-gthiⁿ) - Peaceful Days, male personal name, refers to the office of peacemaker [FL-Osage]; haⁿ-ba ya-li (hⁿba yli) - Good Day, referring to the day when the ancestors of the people descended to this earth, male name [Kaw]

 

mi da-kniⁿ (mi dak͓niⁿ) - female name, Good Sun [JOD]

cf. mi (mi) - sun; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: mi tha-gthiⁿ (m-tha-gthiⁿ) - Good Sun, female personal name [FL-Osage]

 

wa-xo da-kniⁿ (waq dk͓niⁿ) - female name, Good Woman, Joe Lanes wife, her mother was zha-wiⁿ (jawiⁿ́), Beaver Female, Mother Choteau [JOD, MS]

cf. wa-ko (waxʔ) - woman; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: wa-ko ya-li (wako yli) - Good or Pretty Woman, female name [Kaw]

 

wa-zhiⁿ da-kniⁿ (wa-jiⁿ́ d-ktiⁿ) - Pretty Bird, Handsome Bird, masculine name of the Kwapa Bird gens; Pretty Bird. Son of ke-da to (keda tu) and grandson of mi xaⁿ-sa (mi qaⁿsa) [JOD]

cf. wa-zhiⁿ-ka (wąka), wa-zhiⁿ (wą) - bird; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: wa-zhiⁿ-ga tha-gthiⁿ (wa-zhiⁿ-ga tha-gthiⁿ) - Good Bird, male name [FL-Osage]; wa-zhiⁿ-ga ya-liⁿ (wazhⁿga yliⁿ) - Pretty Bird, male name [Kaw]

 

a-hi da-kniⁿ (hi dk͓niⁿ) - masculine name, Good Wings, 1/2 bro (now dead) of Geo R-was 35 or 40 when died, older than Geo R. [JOD]

cf. a-hi (hi) - wing; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: a-hiⁿ (ahiⁿ) - wing [Omaha]; a-hiu (-hiu), a-hiⁿ (-hiⁿ) - wings [FL-Osage]; a-hu (ahu) - wing [CQ-Osage]; a-hu (hu) - wing or wings of a bird [Kaw]

 

haⁿ-ka da-kniⁿ (Honkadagni) - masculine name, Treaty of St. Louis with the Quapaw (1818)

haⁿ-ka da-kniⁿ (Hunkatugonee) - masculine name, Treaty with the Quapaw (1824)

cf. haⁿ-ka (h̨ka) - ancestral/first; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: hoⁿ-ga-a-gthiⁿ (hⁿ-ga-a-gthiⁿ), hoⁿ-ka tha-gthi (hunk a log ny) - Good-Eagle, male personal name, refers to the eagle that is good to the people [Osage]

 

xi-da da-kni (khiddha dah ga ney) - Good Eagle [Quapaw Rolls]

cf. xi-da (xid) - eagle; da-kni (dkni), da-kniⁿ (dknį) - archaic word for good, used primarily in Quapaw personal names

Dhegiha: xi-tha (qith) - eagle [Omaha/Ponca]; xi-tha (xith) - eagle [Omaha]; xi-tha (xi-tha), xiu-tha (xiu-th), xu-tha (xu-th) - eagle, golden eagle, the golden eagle figures in the Osage rites as a symbol of courage, the black on the tips of its tail feathers represents fire and charcoal [FL-Osage]; xu-tha (xa), xi-tha (xa) - eagle [CQ-Osage]; xu-ya (xuy) - the large white or golden eagle, in this class are four or five other birds [Kaw]

 

good, desirable

o-xta (xta) - good, desirable oⁿ-xta (̨xta) - Im, o-di-xta (dixta) - youre

cf. o-xta-de (xtade) - like, love; o-xta-xti (xtaxti) - honor someone, treat with respect; xta-de (xtad) - love; xta-ki-de (xtkkide) - love ones own relative, kin

Dhegiha: xta-the (qtthe) - to love a person or thing, to like, to think well of [Omaha/Ponca]; xta-the (xtthe) - like, adore [Omaha]; u-xta (-xta) - marvelous, pleasing, mysterious, lovable, to prize highly, to hold a thing precious or valuable [FL-Osage]; xta-the (xt-the) - to love [FL-Osage]; o-xta (xta) - precious, dear or beloved, valuable, marvelous, important, special, right, respectable [CQ-osage]; o-xta (xta) - pleasing [Kaw]; o-xta-ye (xtaye) - like someone [Kaw]; xta-ye (xtye) - love, care for, have concern for, be good to [Kaw]

 

good, hes no good

wa-xo ni-ke hi niⁿ-kʰe (waxʔ nik hi nįkʰ) - hes no good, he doesnt have a wife/woman [AG]

cf. wa-xo (waxʔ) - woman; ni-ke (nik) - to have none, be lacking; hi (hi) - very; niⁿ-kʰe (nįkʰ) - 3sg continuative sitting

 

good, not bad

shi-ka-zhi (iki) - good, not bad

cf. shi-ke (ke) - bad; zhi (i) - not, negative, negation

ex: ma-zhaⁿ shi-ka-zhi (mą iki) - prewar times, before civil war, lit. when the land was good

 

good, smell good

bdaⁿ ho-taⁿ (bdą httą), bnaⁿ ho-taⁿ (bną httą) - smell good bdaⁿ aⁿ-ho-taⁿ (bdą ̨hottą) - I, bdaⁿ di-ho-taⁿ (bdą dihttą) - you, bdaⁿ wa-ho-taⁿ-we (bdą whott̨we) - we

cf. bnaⁿ (bną), bdaⁿ (bdą) - smell, emit any odor; ho-taⁿ (httą) - good; bdaⁿ shi-ke (bdą ke), bnaⁿ shi-ke (bną ke) - smell bad; di-bdaⁿ (dibd̨), di-bnaⁿ (dibn̨) - smell (hands); o-di-bnaⁿ (odbną) - inhale something, smell something; xoⁿ-te o-di-bnaⁿ (xǫtt odibną) - smoke, to inhale cedar smoke, to use cedar [MS]; ta-bnaⁿ (tbną) - to smell of something burning; xdi bnaⁿ (xd bną), xti bnaⁿ (xt bną) - smell like decayed vegetables

Dhegiha: bthoⁿ u-doⁿ (bthoⁿ udoⁿ) - good odor [Omaha]; bthaⁿ u-daⁿ (bⁿ daⁿ) - a good odor [Omaha/Ponca]; bthoⁿ tha-gthiⁿ (bthoⁿ-th-gthiⁿ) - odor smell good, fragrance, pleasing odor [FL-Osage]; braⁿ tha-liⁿ (brą alį) - it smells good [CQ-Osage]; blaⁿ ya-li (blaⁿ yali) - smell good, emit a good odor [Kaw]

 

goodness

a-che-zha (ačča) - goodness!

a-che-zha (ačča), e-che-zha (ečča) - goodness! [AG, OM]

ex: e-che-zha de-kʰe (ečča dkʰe) - my goodness, this one! [AG]

ex: e-che-zha, i-za-ni i-shpa-hoⁿ ni-kʰa-she (ečča, zan pahǫ nkʰe) - goodness, you all that understand [AG]

Dhegiha: e-she (ee) - golly, slang [CQ-Osage]; e-she (ec) - you said [JOD-Omaha]; e-she-she (ecce) - you say it often [Omaha]; e-she (e-she) - you say [FL-Osage]; e-she (e) - you say [CQ-Osage]; e-she-she (ee) - you keep on saying [CQ-Osage]; e-she (esh) - you say [Kaw]

 

goods, merchandise

wa-taⁿ (watt̨) - goods, merchandise

wa-taⁿ (watt̨) - goods [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ sha-ke tʰaⁿ ni o-ha wa-taⁿ a-ki-de ta tʰaⁿ naⁿ, koi-shoⁿ-taⁿ maⁿ-te wa-sha-ke hi o-kniⁿ a-taⁿ de ta tʰaⁿ naⁿ (kįttą ʔke tʰą ni oh watt̨ akde tta tʰą ną, kįttą mątte waʔke h knį ttą de tta tʰą ną) - then the old man was about to go after goods along the creek/river, then he sat in his large/broad canoe and was about to go [JOD]

ex: koi-shoⁿ-taⁿ sha-ke niⁿ wa-taⁿ a-ki-de tʰe kdi (kįttą ʔke nį watt̨ akde tʰ kd) - then the old man returned with the goods that he went after [JOD]

Dhegiha: wa-ʰtoⁿ (wa-ṭⁿ) - ware, goods, anything sold or exchanged at a store or trading place [FL-Osage]; wa-ʰtoⁿ u-zhi (wa-ṭⁿ u-zhi) - a dry-goods store, a place to store goods, a warehouse [FL-Osage]; wa-toⁿ-zhu (wat̨ǫu) - store, trading house [CQ-Osage]; wa-toⁿ (watⁿ) - property, goods [Kaw]

 

goods, to get goods on credit

wa-di-ze di-ze (wadze diz) - to get goods on credit

cf. wa-di-ze (wadze) - credit, debt; di-ze (diz) - get, take, receive; wa-di-ze a-ki-niⁿ (wadze kinį) - owe something to someone

Dhegiha: wa-thu-ze (wa-th-e) - to seize, to default, or failure to catch up with ones debts [FL-Osage]; wa-thu-ze a-thi ⁿ(wa-th-e a-thiⁿ) - indebted [FL-Osage]

 

goose, large white variety

miⁿ-xa ska (m̨γa ska) - goose, large white variety

cf. mi-xa (mγa), miⁿ-xa (m̨γa) - duck; ska (ska) - white

Dhegiha: miⁿ-xa ska (miⁿxskă) - swan [Omaha/Ponca]; mi-xa ska (m-xa ka) - white swan [FL-Osage]; mi-xa ska (mɣa ska) - swan, lit., white duck [CQ-Osage]; miⁿ-gha ska (mⁿgha sk) - duck, the brant [Kaw]; miⁿ-gha ska taⁿ-ga (mⁿgha ska tⁿga) - swan (white) [Kaw]; miⁿ-gha ska zhiⁿ-ga (mⁿgha ska zhⁿga), miⁿ-gha ska hiⁿ-ga (mⁿgha skhiⁿga) - domestic goose, small white goose [Kaw]

 

goose, small black goose, Anser Gambelii

ke-snaⁿ (kkesn̨) - a small black goose, Anser Gambelii

ke-snaⁿ (kĭes-non) - goose (oie) [GI]

Dhegiha: ki-znoⁿ (kiznⁿ) - waterfowl, goose [Omaha/Ponca]; ki-snuⁿ (kinuⁿ) - lesser snow goose [Omaha]

 

goose, wild or Canada

miⁿ-xa taⁿ-ka (m̨γa tt̨ka) - goose, wild or Canada

mi-xa taⁿ-ka (mγa ttą́ka)  - goose [MS]

mi-xa taⁿ-ka (mi˙xttąGa) - goose, big duck [FV]

mi-hkʰa taⁿ-ka (mi˙hk'ttąGa) - goose, big duck [VG]

cf. mi-xa (mγa), miⁿ-xa (m̨γa) - duck; taⁿ-ka (tt̨ka) - big, large

Dhegiha: mi-xa toⁿ-ga (mxa toⁿga) - Canadian goose, geese [Omaha]; miⁿ-xa toⁿ-ga (mⁿxa toⁿga) - goose, wild goose, large goose [Omaha/Ponca]; mi-xa ʰtaⁿ-ka (mγa ʰt̨ka) - goose, big goose or big duck, lit., big duck [CQ-Osage]; miⁿ-gha taⁿ-ga (mⁿgha taⁿga) - Canadian goose [Kaw]

 

gooseberry

pe-zi-ka (ppzika) - gooseberry

cf. pe-zi-ka hi (ppzika h) - gooseberry bush

Dhegiha: pe-zi (pei) - gooseberry [Omaha]; pe-zi-ga (p-i-ga) - gooseberries [FL-Osage]; pe-ze-ga (pzega) - gooseberry [Kaw]

 

gooseberry bush

pe-zi-ka hi (ppzika h) - gooseberry bush

cf. pe-zi-ka (ppzika) - gooseberry

Dhegiha: pe-zi (pei) - gooseberry [Omaha]; pe-zi-ga (p̣-i-ga) - gooseberries [FL-Osage]; pe-ze-ga hu (pzega h) - gooseberry bush [Kaw]

 

gopher

ma-mi-ka (mamkka) - gopher

cf. ma-mi ti-o (mam tti) - mole

Dhegiha: ma-niⁿ-ga (manⁿga), maⁿ-thiⁿ-ga (maⁿ-í-ga) - gopher [Omaha/Ponca]; moⁿ-thiⁿ-ga (moⁿthiⁿ ga) - gopher [Omaha]; moⁿ-thiⁿ-ga (moⁿ-thⁿ-ga) - a gopher [FL-Osage]; ma-niⁿ-ga (manⁿga) - gopher [Kaw]

 

Goshawk

xnaⁿ-shka (xnąk) - hawk, largest type. Goshawk, feeds on rabbits and squirrels

Dhegiha: gthoⁿ-shka (gthoⁿshk) - a type of hawk that has greyish feathers with white stripes [Omaha/Ponca]; gthoⁿ-shka (gthoⁿshka) - red shouldered hawk [Omaha]

 

gourd

pe-xe (ppγe) - gourd [MS]

pe-xe (pqe) - rattle [JOD]

Dhegiha: pe-xe (pexe) - gourd, gourd rattle [Omaha]; ʰpe-xe (p̩-xe) - gourd rattle [FL-Osage]; ʰpe-xe (ʰpγe) - gourd, gourd rattle, used in peyote meeting [CQ-Osage]; pe-ghe (pghe) - gourd, a gourd rattle [Kaw]

 

da-u-xe (duxe), da-u-xe (duxʔe) - gourd

 

wa-xte-xe (waxtxe) - rattle made of a gourd

 

ba-xa (ba x) - practice rattle, from John Quapaw [MH]

 

wa-naⁿ-iⁿ o-ba-xo (wa nŭ ī obxŭ) - medicine (mescal) (peyote) ceremonial rattle, from Dick Quapaw [MH]

wa-naⁿ-iⁿ o-ba-xo (wa nŭ ī obxŭ) - rattle (womans) for mescal (peyote) medicine ceremony, from Mary Quapaw [MH]

cf. wa-naⁿ-iⁿ (wan̨ʔį) - beads; wa-naⁿ-iⁿ (wan̨ʔį) - necklace, necktie, neckerchief, something worn around the neck; naⁿ-iⁿ (nąʔ̨) - wear around the neck

Dhegiha: wa-noⁿ-piⁿ (wanⁿpiⁿ) - necklace, man' necklace; something worn around a man's neck [Omaha/Ponca]; wa-noⁿ-piⁿ (wanoⁿpiⁿ) - choker, necklace, necktie [Omaha]; wa-noⁿ-ʰpiⁿ (wa-noⁿ-p̣iⁿ) - necklace, these were made of shells, nuts of trees, elk teeth, pendants were made of mussel shells also, this is also applied to the symbolic neck ornament, gorget [FL-Osage]; wa-noⁿ-piⁿ (wan̨pʔį) - necklace, gorget, choker, medallion, medal, something worn around the neck [CQ-Osage]; wa-naⁿ-piⁿ (wanⁿpiⁿ) - necklace [Kaw]

 

grain

si (si) - seed, pit, grain, kernel

cf. wa-tʰaⁿ-zi si (wtʰąz si) - grains of corn; kaⁿ-te si (kk̨tte s) - apple seed [MS]; pe-zhe xta si (ppexta si) - rice [OM]; pe-zhe xta si zhi-ka (ppext si ka) - rice [JOD]

Dhegiha: si (si) - seed [Omaha/Ponca]; si wa-ni-de (i wanide) - rice [Omaha]; si (i), su (u) - seed [FL-Osage]; u-su (u-) - grain [FL-Osage]; si-a-zhi (i--zhi) - kernel of corn [FL-Osage]; su (su) - seed, pit, kernel [CQ-Osage]; siⁿ (siⁿ) - wild rice [Kaw]; o-su (os) - grain, a grain of something [Kaw]

 

wa-tʰaⁿ-zi si (wtʰąz si) - grains of corn

cf. wa-tʰaⁿ-ze (watʰą́ze), wa-tʰaⁿ-zi (watʰ̨zi), wa-tʰo-zi (watʰzi) - corn; si (si) - seed, pit, grain, kernel; kaⁿ-te si (kk̨tte s) - apple seed [MS]; pe-zhe xta si (ppexta si) - rice [OM]; pe-zhe xta si zhi-ka (ppext si ka) - rice [JOD]

Dhegiha: si (si) - seed [Omaha/Ponca]; si wa-ni-de (i wanide) - rice [Omaha]; si (i), su (u) - seed [FL-Osage]; u-su (u-) - grain [FL-Osage]; si-a-zhi (i--zhi) - kernel of corn [FL-Osage]; su (su) - seed, pit, kernel [CQ-Osage]; siⁿ (siⁿ) - wild rice [Kaw]; o-su (os) - grain, a grain of something [Kaw]

 

grandchild

i-to-shpa (ittpa), e-to-shpa (eTpa) - grandchild, his or her grandchild wi-to-shpa (wittpa) - my, di-to-shpa (dittpa) - your

Dhegiha: i-tu-shpa (itshpa) - grandchildren [Omaha]; i-ʰtsu-shpa (i-ṭs-shpa) - his or her grandchild [FL-Osage]; i-ʰtso-shpa (iʰcpa) - his/her grandchild [CQ-Osage]; i-tso-shpa (icshpa), i-to-shpa (itshpa) - grandchild, both genders, note that no distinction is made between granddaughter or grandson, his/her grandchild [Kaw]

 

wi-to-shpa (wittpa) - my grandchild

ex: hoⁿ, wi-to-shpa, shoⁿ iⁿ i-yi i-ya wa-xo zhi-ka tʰaⁿ (h̨, wttop, ǫ į iy iy waxʔik tʰą) - yes, my grandchild, that will do, the old woman replied  [JOD]

ex: wi-to-shpa (wittpa) - my grandchild [MS]

ex: wi-to-shpa she-mi (wittpa mi) - my granddaughter [MS, OM]

ex: wi-to-shpa she-to (wittpa tto) - my grandson [OM]

Dhegiha: wi-tu-shpa (witcpa) - my grandchild [JOD-Omaha]; wi-tsu-shpa (wi-ts-shpa) - my grandchild [FL-Osage]; wi-ʰtso-shpa (wiʰcpa) - my grandchild [CQ-Osage]; wi-tso-shpa (wicshpa) - my grandchild [Kaw]

 

di-to-shpa (dittpa) - your grandchild

Dhegiha: thi-tu-shpa (itcpa) - your grandchild [JOD-Omaha]; thi-ʰtsu-shpa (thi-ṭs-shpa) - your grandchild [FL-Osage]; thi-ʰtso-shpa (iʰcpa) - your grandchild [CQ-Osage]; yi-tso-shpa (yicshpa) - your grandchild [Kaw]

 

i-to-shpa-de (ittpade) - to have as a grandchild i-to-shpa-a-de (ittpaade) - I, i-to-shpa-da-de (ittpadade) - you

Dhegiha: i-tso-shpa-ye (icshpaye) - to have as a grandchild, call someone i-tso-shpa (icshpa) [Kaw]

 

granddaughter, my grandaughter

wi-to-shpa she-mi (wittpa mi) - my granddaughter [MS, OM]

cf. wi-to-shpa (wittpa) - my grandchild; she-mi (mi) - girl; wi-to-shpa she-to (wittpa tto) - my grandson [OM]

Dhegiha: wi-tu-shpa (witcpa) - my grandchild [JOD-Omaha]; wi-tsu-shpa (wi-ts-shpa) - my grandchild [FL-Osage]; wi-ʰtso-shpa (wiʰcpa) - my grandchild [CQ-Osage]; wi-tso-shpa (wicshpa) - my grandchild [Kaw]

 

grandfather

i-ti-kaⁿ (ittką), e-ti-kaⁿ (eTką) - grandfather, his or her grandfather wi-ti-kaⁿ (wittką) - my, di-ti-kaⁿ (dittką) - your

Dhegiha: i-ti-goⁿ (itigoⁿ) - his grandfather [JOD-Omaha]; i-ʰtsi-go (i-ṭs-go) - grandfather, the term ʰtsi-go (ṭsi-go) is applied to a fathers father, to his father, to a mothers father, to his brother, to a father-in-law, and to a wifes maternal uncle, it is also used as a term of reverence for God and for natural objects, such as the sun, the morning star, the dipper, Orion's belt, the pole star, and living objects whose mysterious habits inspire in the Osage mind a feeling of reverence for the Creator [FL-Osage]; i-ʰtsi-ko (iʰcko) - his/her grandfather, his/her father-in-law [CQ-Osage]; i-tsi-go (icgo) - his or her grandfather, grandfather's father; great grandfather [Kaw]

 

wi-tʰi-koⁿ (witʰkǫ) - my grandfather [MS, MR, AG, OM]

wi-ti-kaⁿ (wittką) - my grandfather

wi-ti-koⁿ (uittikon) - my grandfather (grandpere) [GI]

ex: aⁿ-da-kni wi-tʰi-koⁿ (ą́dakni witʰkǫ) - I'm glad its (my) grandpa [MS]

ex: o-do-tʰe aⁿ-di-xe niⁿ e-de, wi-ti-kaⁿ, i-ke (dotʰe ądxe nį ed, wittik̨, ik) - my grandfather, the man eater is chasing me, she said to him [JOD]

ex: wi-ti-kaⁿ na-xnaⁿ ki-knaⁿ, i-ke (wittiką naxn̨ kkn̨, ik) - my grandfather hide me (your relation), she said to him [JOD]

ex: na-xnaⁿ da-ki-knaⁿ koⁿ-bda wi-ti-kaⁿ, i-ke (naxn̨ dakikną kkǫbd wittik̨, ik) - my grandfather, I want you to hide me (your relation), she said to him [JOD]

ex: wi-ti-kaⁿ, wa-xo miⁿ de-do i-hi naⁿ i-da-de hoⁿ-zhi ae, i-ke (wittik̨, waxʔ mį ddo hi ną dade hǫi ae, ik) - my grandfather, did you not see a woman that arrived here?, he said to him [JOD]

Dhegiha: wi-ti-goⁿ (witgoⁿ) - my grandfather [Omaha]; wi-ʰtsi-go (wi-ṭs-go), wi-ʰtsi-go-e (wi-ṭsi-g-e) - my grandfather [FL-Osage]; wi-ʰtsi-ko (wiʰcko) - my grandfather, my father-in-law [CQ-Osage]; wi-tsi-go (wicgo) - my grandfather, my great grandfathers father, my great grandfather, my fathers fathers brother, my mothers mothers brother, my fathers fathers, fathers brother, my mothers mothers mothers brother, my husbands father, my husbands grandfather [Kaw]

 

di-ti-kaⁿ (dittką) - your grandfather

Dhegiha: thi-ti-gaⁿ (thitgaⁿ) - your grandfather [JOD-Omaha]; thi-ʰtsi-go (thi-ṭs-go) - your grandfather [FL-Osage]; thi-ʰtsi-ko (iʰcko) - your granfather, paternal or maternal, your grandparents, your father-in-law, used by anyone speaking to a man or woman about the father of his/her spouse [CQ-Osage]; yi-tsi-go (yicgo) - your grandfather [Kaw]

 

i-ti-kaⁿ-de (ittkąde) - to have as a grandfather i-ti-kaⁿ-de-a-de (ittkądeade) - I, i-ti-kaⁿ-de-da-de (ittkądedade) - you

Dhegiha: i-tsi-go-ye (icgoye) - to have for a grandfather, to call someone i-tsi-go (icgo) [Kaw]

 

grandfather, they have him as a grandfather, the President of the United States

i-ti-kaⁿ-da-we (ittkądwe) - President [MS]

i-ti-kaⁿ-da-we (ittkądwe) - President of the U.S., lit. they have him as a grandfather

cf. i-ti-kaⁿ-de (ittkąde) - to have as a grandfather; a-we (-awe), we (-we) - pluralizer for verbs and noun phrases

Dhegiha: i-ti-gaⁿ-tha-i (iʇgaⁿa) - grandfather, president [JOD-Omaha]; ʰtsi-go a-bi wa-ʰtoⁿ-ga (ṭs-go a-bi wa-ṭoⁿ-ga) - grandfather to all, this is the Osage term for President of the United States [FL-Osage]; i-ʰtsi-ko-a-pi (iʰckoap) - President of the United States, lit., grandfather of all [CQ-Osage]; i-tsi-go-ya-be (icgoybe) - Washington, the President, wi-tsi-go-ya-be (wicgoybe) -  possessive form, lit., we have him as our grandfather [Kaw]

 

grandmother

i-kaⁿ (ikk̨), e-kaⁿ (ek̨) - his or her grandmother, mother-in-law iⁿ-kaⁿ (įkk̨) - my, di-kaⁿ (dikk̨) - your

ex: ma-shtiⁿ-ke e-kaⁿ naⁿ-pa ti-kde ni-kʰa naⁿ i-ya (mat̨ke ek̨ n̨pa ttikd nikʰa ną iy) - rabbit and his grandmother, the both of them lived together, it is said (they say) [JOD]

ex: wa-sa ti-kde ke ta e-ti te na-ha i-ke i-ya e-kaⁿ niⁿ-kʰe (was ttikd ke tta tti tt nah ik iy ek̨ nįkʰe) - do not go to the village of the black bears, his grandmother said to him, it is said (they say) [JOD]

ex: e-ti te na-ha i-yi i-ya e-kaⁿ-ki-dai (tti tt nah iy iy ek̨kdai) - you do not go there, said his grandmother, it is said (they say) [JOD]

ex: e-kaⁿ niⁿ-kʰe-ti ti-aⁿ-hi kʰi-zhi i-ya ma-shtiⁿ-ke e-shoⁿ e-kaⁿ niⁿ-kʰe o-ki-te de koⁿ-da i-ya (ek̨ nįkʰe-tti ttįhi kʰi-i iy mat̨ke, ę ek̨ nįkʰe oktte d kǫd iy) - the rabbit had not returned to his grandmother for a long time, it is said (they say), then his grandmother wanted to go look for him, it is said (they say) [JOD]

ex: e-kaⁿ a-kda de (ek̨ akd d) - he went after (his own) his grandmother [JOD]

Dhegiha: i-koⁿ (ikⁿ) - grandmother, mother-in-law, someones grandmother or mother-in-law, his or her grandmother or mother-in-law [Omaha/Ponca]; i-kaⁿ (ik̨) - his grandmother [JOD-Omaha]; i-ʰko (i-ḳ) - grandmother [FL-Osage]; i-ʰko (iiʰk) - my/his/her grandmother, fathers mother or mothers mother [CQ-Osage]; i-ko (ik), i-koⁿ (ikⁿ) - his or her grandmother [Kaw]

 

iⁿ-kaⁿ (įkk̨) - my grandmother

iⁿ-koⁿ (įkkǫ́) - my grandmother [MS, MR, OM]

ex: iⁿ-kaⁿ di-te-ke wa-sa niⁿ-kʰe ta e-ti da i-ye naⁿ aⁿ-naⁿ-ho-sa naⁿ (įkk̨ dtteke was niⁿkʰe tta tti d iy ną ąn̨hos naⁿ) - my grandmother scolded me and said, go to the black bear, your uncle [JOD]

ex: iⁿ-kaⁿ-e wa-sa ka-hi-ke te-a-de i-yi i-ya ma-shtiⁿ-ke tʰaⁿ (įkk̨-e was kahke tʔede iy iy mat̨ke tʰą) - my grandmother, I have killed the black bear chief, said the rabbit, it is said (they say) [JOD]

ex: iⁿ-kaⁿ-e te-a-de e-de (įkk-e tʔede ed) - O grandmother, I have really killed him! [JOD]

ex: iⁿ-kaⁿ-e she iⁿ i-yi i-ya ma-shtiⁿ-ke tʰaⁿ (įkk̨-e į iy iy mat̨ke tʰą) - there he is, grandmother, said the rabbit [JOD]

ex: iⁿ-kaⁿ-e wa-sa ka-hi-ke te-a-de i-yi i-ya ma-shtiⁿ-ke tʰaⁿ (įkk̨-e was kahke tʔede iy iy mat̨ke tʰą) - my grandmother, I have killed the black bear chief, said the rabbit, it is said (they say) [JOD]

ex: a-wi-kda a-tʰi iⁿ-kaⁿ, i-ke (awkda atʰ įkk̨, ik) - he said to her, I have come for you (my own), grandmother [JOD]

Dhegiha: wi-kaⁿ (wk͓aⁿ) - my grandmother, mother-in-law [Omaha/Ponca]; wi-kaⁿ (wik̨) - my grandmother [JOD-Omaha]; i-ʰko-e (-ḳo-e) - my grandmother, used when addressing her [FL-Osage]; i-ʰko (iiʰk) - my/his/her grandmother, fathers mother or mothers mother [CQ-Osage]

i-koⁿ (ikoⁿ), wi-koⁿ (wikⁿ) - my grandmother, grandmothers mother, great grandmother [Kaw]; i-koⁿ-e (koⁿ-e) - Oh Grandmother! [Kaw]; wi-ko e (wko ) - my grandmother (male speaking) [Kaw]; wi-ko a (wko ) - my grandmother (female speaking) [Kaw]

 

di-kaⁿ (dikk̨) - your grandmother

Dhegiha: thi-kaⁿ (k͓aⁿ) - your grandmother, mother-in-law [Omaha/Ponca]; thi-kaⁿ (thik̨) - your grandmother [JOD-Omaha]; thi-ʰko (thi-ḳ) - your grandmother [FL-Osage]; thi-ʰko (iiʰk) - your grandmother, paternal or maternal, your mother-in-law used only when speaking to a woman [CQ-Osage]

 

i-kaⁿ-de (ikk̨de), e-kaⁿ-de (ek̨de) - to have as a grandmother i-kaⁿ-a-de (ikk̨ade) - I, i-kaⁿ-da-de (ikk̨dade) - you

Dhegiha: i-kⁿ-the (i-k͓aⁿ́-ĕ) - to have one for a grandmother or mother-in-law [Omaha/Ponca]; i-koⁿ-ye (ikⁿye) - to have as a grandmother [Kaw]

 

grandson, my grandson

wi-to-shpa she-to (wittpa tto) - my grandson [OM]

cf. wi-to-shpa (wittpa) - my grandchild; she-to (tto) - boy; wi-to-shpa she-mi (wittpa mi) - my granddaughter [MS, OM]

Dhegiha: wi-tu-shpa (witcpa) - my grandchild [JOD-Omaha]; wi-tsu-shpa (wi-ts-shpa) - my grandchild [FL-Osage]; wi-ʰtso-shpa (wiʰcpa) - my grandchild [CQ-Osage]; wi-tso-shpa (wicshpa) - my grandchild [Kaw]

 

Back to Top