wash

di-zha (di)

wash (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Gargle my throat, rinsing, washing.

 

ma-kaⁿ  koi  to-te  da-kdi-zha  miⁿ-khe  (makką́ ki ttte dakdi mįkh)

Speaker - Maude Supernaw

medicine - there - throat - by mouth - wash ones own - I sitting, doing that

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

 • di-zha (di) - wash, bdi-zha (bda) - I wash, ti-zha (tta) - you wash (RR-Quapaw)
 • thi-zha (thizh) - wash, to wash, bthi-zha (bija) - I wash, shni-ja (c͓ni-ja), hni-zha (hnija) - you wash, aⁿ-thi-zha i (aⁿijai) - we wash (Omaha/Ponca)
 • thu-zha (thu-zha) - to wash, bthu-zha (bth-zha) - I wash, ni-zha (n-zha) - you wash, iⁿ-thu-zha i (iⁿ-thu-zha i) - we wash (FL-Osage)
 • thu-zha (uu) - wash, e.g., dishes, parts of the body, food items, a car, bru-zha (bruua) - I wash, shchu-zha (čua) - you wash, aⁿ-thu-zha (ąua) - wash my, wash me (CQ-Osage)
 • yu-zha (yuzh) - wash something, blu-zha (blúzha) - I wash something, hnu-zha (hnúzha) - you wash something, yu-zha (yuzh) - he/she/it wash something, aⁿ-yu-zha-be (aⁿyúzhabe) - we wash something, hnu-zha-be (hnúzhabe) - you all wash something, yu-zha-be (yuzhábe) - they wash something (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • kdi-zha (kdi) - wash one's own, a-kdi-zha (akda) - I wash my, da-kdi-zha (dakda) - you wash your (RR-Quapaw)
 • gthu-zha (gthu-zha) - to wash one's face (FL-Osage)
 • lu-zha (lua) - wash one's own body parts or possessions, a-lu-zh (alua) - I wash my, tha-lu-zha (alua) - you wash your (CQ-Osage)
 • lu-zha (luzh) - wash one's own, a-lu-zha (alúzha) - I wash my, ya-lu-zha (yalúzha) - you wash your, lu-zha (luzh) - he/she/it wash their, aⁿ-lu-zha-be (aⁿlúzhabe) - we wash ours, ya-lu-zha-be (yalúzhabe) - you all wash your, lu-zha-be (luzhábe) - they wash their (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • ki-kdi-zha (kkikda) - wash one's own, a-ki-kdi-zha (akkkdi) - I wash for myself, da-ki-kdi-zha (dakkkdi) - you wash for yourself (RR-Quapaw)
 • ki-ghti-zha (kigthi zha) - wash your face (Omaha)
 • ʰki-gthi-zha (ḳi-gth-zha) - to wash for one's self, a-ʰki-gthi-zha (-ḳ-gthi-zha) - I wash for myself, tha-ʰki-gthi-zha (tha-ḳ-gthi-zha) - you wash for yourself, oⁿ-ʰki-gthi-zha (oⁿ-ḳ-gthi-zha) - we wash for ourselves (FL-Osage)
 • ʰki-gthu-zha (ḳi-gth-zha) - to wash one's self, a-ʰki-gthu-zha (a-ḳ-gthu-zha) - I wash myself, tha-ʰki-gthu-zha (tha-ḳ-gthu-zha) - you wash yourself, oⁿ-ʰki-gthu-zha i (oⁿ-ḳ-gthu-zha i) - we wash ourselves (FL-Osage)
 • ki-lu-zha (kiluzha), ku-lu-zha (kulzha) - wash oneself, a-ki-li-zha (akíluzha) - I wash myself, ya-ki-lu-zha (yakíluzha) - you wash yourself, ki-lu-zha (kilúzha) - he/she/it wash themselves, aⁿ-ki-lu-zha-be (aⁿkíluzhabe) - we wash ourselves, ya-ki-lu-zha-be (yakíluzhabe) - you all wash yourselves, ki-lu-zha-be (kilúzhabe) - they wash themselves (Kanza)