Sun Way Off (personal name)

 

mi  ko-zhi  (mi kki)

 

sun - far

Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

mi (mi)

sun, moon, orb (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

ko-zhi (kki)

far (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • mi (mi) - sun, moon, orb (RR-Quapaw)
  • miⁿ (miⁿ) - sun, moon (Omaha/Ponca)
  • mi (mi) - sun (Omaha)
  • mi (mi) - sun (FL-Osage)
  • mi (m), miⁿ (m̨į) - sun, moon (CQ-Osage)

______________________________________________________________________________

  • ko-zhi (kki) - far (RR-Quapaw)
  • ʰku-zhi (ḳú-zhi) - far away, at a great distance (FL-Osage)
  • ʰko-zhi si-gthe (ḳ-zhi-i-gthe) - tracks - far - away, Personal name (FL-Osage)
  • ʰko-zhi moⁿ-iⁿ (ḳ-zhi-moⁿ-iⁿ) - travels-in-distant-lands, Personal name (FL-Osage)
  • go-ji (goj) - far off, remote, long way off (Kanza)