potato

 

to  (to)

 
potato

Speaker - Mary Lane Redeagle

   
  Speaker - Mary Lane Redeagle
   
  Speaker - Alice Crawfish Gilmore

______________________________________________________________________________

to (to)

potato (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • to (to) - potato (RR-Quapaw)
  • nu (nu) - potato, including both the European potato and native potato (Omaha/Ponca)
  • do (do) - potato, before the Irish potato was introduced by traders, the Osage used a wild potato which tastes like a sweet potato (FL-Osage)
  • to (to) - tuber (CQ-Osage)
  • do (do) - potato, Indian potato (Kanza)