potato, Irish potato

 

to-shoⁿ-shoⁿ  (tǫǫ)

 
potato - round Speaker - Maude Supernaw
   
  Speaker - Anna Beaver
   
  Speaker - Odestine McWatters

______________________________________________________________________________

to-shoⁿ-shoⁿ (tǫǫ)

potato, Irish, "round potato" (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • to-shoⁿ-shoⁿ (tǫǫ) - potato, Irish, "round potato" (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

  • to (to) - potato (RR-Quapaw)
  • nu (nu) - potato, including both the European potato and native potato (Omaha/Ponca)
  • do (do) - potato, before the Irish potato was introduced by traders, the Osage used a wild potato which tastes like a sweet potato (FL-Osage)
  • to (to) - tuber (CQ-Osage)
  • do (do) - potato, Indian potato (Kanza)

______________________________________________________________________________

  • shoⁿ-shoⁿ (̨ǫ) - round, spherical (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

  • do-ska (d-ka) - white potatoes, Irish potatoes (FL-Osage)
  • to-ska (toska) - white potato, Irish potato (CQ-Osage)
  • do ska (do sk) - potato, commercial potato, "Irish potato" (Kanza)