open, pull open

 

di-a-ze (dize)

pull open (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Open it! (command)  

di-o-za  (dioz)

Speaker - Maude Supernaw

* command form of di-a-ze (dize)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • di-a-ze (dize) - pull open, bdi-a-ze (bdaze) - I pull open, ti-a-ze (ttaze) - you pull open (RR-Quapaw)
  • thi-a-ze (thi--e) - to uncover, to remove the cover of a tent or lid of a box, bthi-a-ze (bthi-a-e) - I uncovered, ni-a-ze (ni-a-e) - you uncovered, oⁿ-thi-a-za i (oⁿ-thi-a-a i) - we uncovered (FL-Osage)
  • thu-a-ze (uuze) - open, open a door, window, the lid on a box, ʰts-zhe thu-a-za (ʰcie uuza) - open the door!, o-ka-haⁿ-pa thu-a-za (okhąpa zani uuza) - open all the windows! (CQ-Osage)

______________________________________________________________________________

  • ya-wa-ze (yawáze) - uncover, lift a cover with the teeth (Kanza)
  • ga-wa-ze (gawáze) - wind to blow off a cover, such as a plank, to expose what is beneath it (Kanza)
  • ga-wa-ze (gawáze) - knock away a cover, such as a plank, to expose what is beneath it (Kanza)
  • ba-wa-ze (bawáze) - uncover, push up the edge (Kanza)
  • bo-wa-ze (bówaze) - uncover by shooting, punching (Kanza)