house, white house

ti  ska  (tti ská)

 

house - white

Speaker - Mary Lane Redeagle

_____________________________________________________________________________________

ti (tti)

house, tent, dwelling (RR-Quapaw)

_____________________________________________________________________________________

ska (ska)

white, white nearby (RR-Quapaw)

_____________________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • ti (tti) - house, tent, dwelling (RR-Quapaw)
  • ti (ti) - house, lodge, tent, tipi, dwelling (Omaha/Ponca)
  • ʰtsi (ṭsi) - house, dwelling, hovel (FL-Osage)
  • ʰtsi (ʰc) - house, nest, camp, make camp (CQ-Osage)
  • tsi (ci) - tent, lodge, house (Kanza)

_____________________________________________________________________________________

  • ska (ska) - white, white nearby (RR-Quapaw)
  • ska (ska) - white, applied to objects nearby, not far away (Omaha/Ponca)
  • ska (ka) - white (FL-Osage)
  • ska (ská) - white, bright, clear (CQ-Osage)
  • ska (ska) - white, clearly defined white (Kanza)