girl, baby girl

she-mi  zhi-ka  (mi ka)  
girl - young, little Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

she-mi zhi-ka (mika)

baby girl (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

 • she-mi (mi) - girl, not yet reached puberty (RR-Quapaw)
 • she-mi zhi-ka (mika) - baby girl (RR-Quapaw)
 • she-miⁿ zhiⁿ-zhiⁿ-ga (shmiⁿzhiⁿzhⁿga) - young woman, maiden, girl, young women, maidens, of various sizes (Omaha/Ponca)
 • shi-mi zhiⁿ-ga (sh-mi-zhiⁿ-ga) - a baby girl, a damsel, a maiden, a lassie (FL-Osage)
 • shiⁿ-miⁿ zhiⁿ (̜mįį) - girl, baby girl, girlfriend (CQ-Osage)
 • shi-miⁿ hiⁿ-ga (shmiⁿhⁿga) - girl, young woman (Kanza)

______________________________________________________________________________

 • zhi-ka (ik, ka), zhi-ga (ig), zhiⁿ-ka (įk, ̜ka) - small, little (RR-Quapaw)
 • zhiⁿ-ga (zhⁿga) - small, little (Omaha/Ponca)
 • zhiⁿ-ga (zhinⁿ-gá) - small, little, young, little children (FL-Osage)
 • zhiⁿ (į), zhiⁿ-ka (įk) - a little, small amount of something, small, little, be little, small, children, little ones, kids (CQ-Osage)
 • zhiⁿ-ga (zhⁿga) - be small (Kanza)