get, take, receive, grab

di-ze (diz)

get, take, receive (RR-Quapaw)                

_____________________________________________________________________________________

hawk, chicken hawk

 

si-ka  di-ze  (skka dze)    

Speaker - Maude Supernaw

chicken - grab, get, take  
  Speaker - Maude Supernaw

_____________________________________________________________________________________

I'll take it.

 

bdi-ze  (bdze)

Speaker - Mary Lane Redeagle

I get, take, receive

_____________________________________________________________________________________

Get it! (command)

 

di-za (diz)

Speaker - Maude Supernaw

* command form of di-ze (diz)

 

_____________________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

  • di-ze (diz) - get, take, receive, bdi-ze (bdze) - I get, take, receive, ti-ze (ttze) - you get, take, receive (RR-Quapaw)
  • thi-ze xti a-zhi (thizqtizhi) - take, not to take much (Omaha/Ponca)
  • thu-ze (thu-) - to take, to receive or accept, bthu-ze (bthú-e) - I take, ni-ze (n-e) - you take, oⁿ-thu-za i (oⁿ-thú-a i) - we take (FL-Osage)
  • thu-ze (uuz) - select, choose, take, get, draw water, gather or pick fruit, thu-za (uuz) command form of thu-ze (uuz), bru-ze (brúuze) - I take (CQ-Osage)
  • yu-ze (yuz) - get, take, accept, yu-za (yza) - command form of yu-ze (yuz), blu-ze (blze) - I get, take, accept, hnu-ze (hnze) - you get, take, accept, yu-ze (yuz) - he/she/it get, take accept, aⁿ-yu-ze-be (aⁿyzabe) - we get, take, accept, hnu-za-be (hnzabe) - you all get, take, accept, yu-za-be (yuzbe) - they get, take, accept (Kanza)