chin

da-ka  wa-hi  (dka whi)  
jaw - bone Speaker - Maude Supernaw

______________________________________________________________________________

da-ka wa-hi (dka whi)

jawbone (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

         da-ka (dka) - jaw, the under jaw (RR-Quapaw)

______________________________________________________________________________

         wa-hi (wah) - bone (RR-Quapaw)

         wa-hiu (wa-hiú) - a bone (FL-Osage)

         wa-hu (wahú) - bone (CQ-Osage)

         wa-hu (wahú) - bone (Kanza)