boy, little boy

she-to  zhi-ka  (tto ka)   
boy - little, young  Speaker - Maude Supernaw

__________________________________________________________________________________________

she-to zhi-ka (tto ka)

baby boy (RR-Quapaw)

__________________________________________________________________________________________

Little boy ain't got no milk.  

she-to  zhi-ka  ma-ze-ni  ni-ke  niⁿ  (tto ka mazni nik nį)

Speaker - Maude Supernaw

boy - little - breast - water - none - he/she moving, doing that

 

__________________________________________________________________________________________

Dhegiha Language Family Comparison

         she-to zhi-ka (tto ka) - baby boy (RR-Quapaw)

         she-nu-zhiⁿ-zhiⁿ-ga (shnuzhiⁿzhⁿga) - boys or young men of various ages and sizes (Omaha/Ponca)

         shiⁿ-ʰto zhiⁿ-ga (shiⁿ-t̩o zhiⁿ-ga) - a baby boy (FL-Osage)

         shiⁿ-to-zhiⁿ (̜toį) - boy, baby boy, male child (CQ-Osage)

         shi-do-hiⁿ-ga (shídohíⁿga) - boy, young man (Kanza)

__________________________________________________________________________________________

         she-to (tto) - boy (RR-Quapaw)

         shiⁿ-ʰto (shiⁿ-t̩o) - youth (FL-Osage)

__________________________________________________________________________________________

         zhi-ka (ik, ka), zhi-ga (ig), zhi-ka (įk, ̜ka) - small, little (RR-Quapaw)

         zhiⁿ-ga (zhⁿga) - small, little (Omaha/Ponca)

         zhiⁿ-ga (zhinⁿ-gá) - small, little, young, little children (FL-Osage)

         zhiⁿ (į), zhiⁿ-ka (įk) - a little, small amount of something, small, little, be little, small, children, little ones, kids (CQ-Osage)

         zhiⁿ-ga (zhⁿga) - be small (Kanza)